కూలంట్ / యాంటీఫ్రీజ్ - మాదిరి డ్రాయింగ్లు

మరిన్ డీజిల్ బేసిక్స్ పుస్తకాల నుండి తీసిన అన్ని డ్రాయింగ్లు

- ప్రతి విషయం గురించి మరింత తెలుసుకోవడానికి చిత్రాలపై క్లిక్ చేయండి

థర్మోస్టాట్ సంస్థాపన

చల్లటి కండిషన్ టేబుల్

Topics కవర్
అధ్యాయం XX లో

X డ్రాయింగ్స్ + టెక్స్ట్

నిర్వహణ - కూలెంట్ / యాంటీఫ్రీజ్

పని జాబితా 
ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ కూలెంట్ / యాంటీఫ్రీజ్
హెడర్ ట్యాంక్ లేదా ఓవర్ఫ్లో బాటిల్ లో కూడెంట్ / యాంటీఫ్రీజ్ స్థాయిని తనిఖీ చేయండి 
కూంటెంట్ యొక్క కండిషన్ను పరిశీలించండి 
3 డ్రెయిన్ మరియు పునఃస్థాపించుము అరిగిన కూలెంట్ / యాంటీఫ్రీజ్ 
హెచ్చరిక టేల్